Algemene reglementen Sportcenter Bodycontrol

Algemeen:

1.     De algemene reglementen gelden voor alle particulieren en bedrijven (leden) van Sportcenter Bodycontrol en zijn van toepassing op alle overeenkomsten (abonnementen/lidmaatschappen/contracten) die leden met Sportcenter Bodycontrol zijn aangegaan.
2.    Van de algemene reglementen kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk overeengekomen is.
3.    Door ondertekening van een inschrijfformulier of contract committeren leden zich aan de algemene reglementen.

Lidmaatschappen en abonnementen:
4.    Lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5.    Het verschuldigde abonnementsgeld behorende bij een lidmaatschap wordt maandelijks vooraf geïncasseerd, aan het begin van de maand. Het inschrijfformulier dient tevens als machtiging.
6.    Voor alle lidmaatschappen wordt éénmalig een bedrag van € 12,50 als inschrijfgeld in rekening gebracht. Het inschrijfgeld wordt bij de eerste incassering van het abonnementsgeld meegenomen.
7.    Leden zijn verplicht tot betaling van het abonnementsgeld tijdens de gehele duur van het lidmaatschap, ook als er geen gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten.
8.    Leden behouden het recht tot de einddatum van het lidmaatschap gebruik te maken van de betreffende faciliteiten, eventueel openstaande bezoeken dienen voor afloop van het lidmaatschap te zijn gebruikt. Na afloop vervalt het recht op eventueel openstaande bezoeken, zonder teruggave van het abonnementsgeld.
9.    Alle lidmaatschappen (met uitzondering van cursussen met een specifieke tijdsduur) worden aangegaan voor de duur van een half of een heel jaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk een maand voor het verstrijken van deze afgesproken periode, dus bij een halfjaarabonnement voor de 5e maand en bij een jaarabonnement voor de 11e maand na de start van het lidmaatschap. Zonder bericht van opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
10.    Een lidmaatschap of cursus kan uitsluitend schriftelijk of per email worden beëindigd.
11.    Omzetting van een lidmaatschap van onbeperkt trainen naar tweemaal trainen in de week of van een heel naar een half jaar kan alleen gedaan worden in de 5e of 11e maand, dus voorafgaand aan het verlopen van het lidmaatschap. Omzetting van een lidmaatschap van tweemaal trainen in de week naar onbeperkt trainen of van een half naar een heel jaar kan op ieder gewenst moment.
12.    Een lidmaatschap kan bij uitzondering (tijdelijk) worden stopgezet. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
- Ziekte (na overhandiging van een doktersverklaring)
- Zwangerschap (na overhandiging van een doktersverklaring)
- Verhuizing (na overhandiging van bewijs van in- of uitschrijving bij de gemeente)
13.    Sportcenter Bodycontrol behoudt zich het recht voor om abonnementsprijzen (periodiek) aan te passen.

Openingstijden en roosters:
14.    Sportcenter Bodycontrol behoudt zich het recht voor om op feestdagen of tijdens bijzondere evenementen het sportcenter of een aantal faciliteiten hierbinnen te sluiten voor leden, zonder dat hier een vermindering of restitutie van het abonnementsgeld tegenover staat.
15.    Sportcenter Bodycontrol behoudt zich het recht voor om (les)roosters aan te passen of te besluiten lessen niet door te laten gaan (een en ander ter beoordeling aan het management) zonder dat hier een vermindering of restitutie van het abonnementsgeld tegenover staat.

Huisregels:
16.    Het is verplicht gepaste kleding (heren geen haltershirt of shirt zonder mouwen) en schoon schoeisel te dragen bij gebruik van de faciliteiten van Sportcenter Bodycontrol.
17.    Het gebruik van mobiele telefoons is beperkt toegestaan. Bellen is niet toegestaan tijdens het trainen. Iedere andere vorm van gebruik is toegestaan mits daardoor de apparaten niet langer bezet worden gehouden dan nodig is. Het maken van foto’s en/of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
18.    De minimumleeftijd voor fitness is 14 jaar.
19.    Gebruik van een handdoek is verplicht. De fitnessapparatuur dient na gebruik te worden gereinigd. Eventuele losse gewichten of andere materialen dienen na gebruik te worden opgeruimd.
20.    Het is niet toegestaan tassen, kleding, jassen of andere losse materialen mee te nemen in de verschillende ruimtes van Sportcenter Bodycontrol.

Gedragscode:
21.    We vinden het belangrijk dat onze leden in een veilige en gezonde omgeving kunnen sporten. Daarom is er een gedragscode opgesteld. We verwachten dat ieder lid zich hieraan houdt.
22.     Het is het beleid van de sportschool om een prettig sportklimaat te creëren zonder verruwing door grof taalgebruik, schelden en vloeken. Communiceer duidelijk en doelgericht met elkaar– uitsluitend in de Nederlandse taal. Er volgen sancties voor mensen die hier niet aan meewerken.
23.     Sportcenter Bodycontrol wil dat alle leden en medewerkers elkaar met respect behandelen en samenwerken.
24.   Het is verboden om discriminerende grappen, opmerkingen, commentaar of dreigementen te uiten. Dit zijn negatieve uitingen op grond van ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, religie, uiterlijk, familiestatus etc.
25.     Het bezit, het gebruik, de verkoop of het vervaardigen van drugs of illegale substanties is binnen Bodycontrol en op het buitenterrein niet toegestaan.

Camera beveiliging:
26.    Binnen in de sportschool zijn zichtbare camera’s geplaatst om diefstal en vandalisme te voorkomen. Het gebruik maken van verborgen camera’s is een laatste  redmiddel bij de bestrijding van bijvoorbeeld diefstal, vandalisme of bedreiging. Door deze algemene reglementen van Sportcenter Bodycontrol zijn alle leden geïnformeerd over camerabeveiliging. Daardoor is het bewijsmateriaal in de vorm van videobanden ook rechtsgeldig.

Aansprakelijkheid:
27.    Gebruik van de faciliteiten van Sportcenter Bodycontrol is geheel voor eigen risico. Sportcenter Bodycontrol accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schades in  welke vorm (o.a. persoonlijk letsel, diefstal, beschadiging van eigendommen) dan ook.
28.    Het management behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden leden de toegang tot Sportcenter Bodycontrol te ontzeggen of een lidmaatschap te beëindigen.